การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสำรวย, สารถี
Academic Departmentครุศาสตร์
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typepublisher
Keywordsการดำรงค์ชีวิตของพืช, การพัฒนาชุดกิจกรรม, ผลสัมฤทธิทางการเรียน, สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไฟล์แนบ: