การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4

ชื่อการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสำรวย, สารถี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการดำรงค์ชีวิตของพืช, การพัฒนาชุดกิจกรรม, ผลสัมฤทธิทางการเรียน, สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/990
Citation Key990