ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsศิริลักษญ์, เพชรไทย
Academic Departmentรัฐประศาสนศาสตร
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typethesis
Keywordsการพัฒนา, ความคิดเห็น, จังหวัดพิจิตร, บึงสีไฟ, ประชาชน, แหล่งท่องเที่ยว
ไฟล์แนบ: