ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ชื่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsศิริลักษญ์, เพชรไทย
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการพัฒนา, ความคิดเห็น, จังหวัดพิจิตร, บึงสีไฟ, ประชาชน, แหล่งท่องเที่ยว
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/995
Citation Key995