ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Primary tabs

Titleผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsยุทธพัฒน์, ศรีกุม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตัน, ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/996
Citation Key996