ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsยุทธพัฒน์, ศรีกุม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตัน, ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/996
Citation Key996