การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

ชื่อการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsวรภา, บางพลี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
คำค้นหา7E, การคิดเชิงวิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้, จังหวัดพิษณุโลก, นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5, อำเภอวังทอง, แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น, โรงเรียนบ้านวังพรม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1064
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1064