การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร กรณีศึกษา ส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน)
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsพุกอ่อน, ยุวธิดา
Degreeวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
Date Published2557-09-27
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น, ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอน, คาร์บอนฟุตพริ้น, บริษัทอัครา รีซอร์เซส จำกัด
Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการลดและชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานภายในสำนักงานของส่วนสำนักงานของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดขอบเขตขององค์การในการศึกษาด้วยวิธีการควบคุม ซึ่งใช้วิธีคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ทั้ง 3 ขอบเขต คือ 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 2.การปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และ 3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ภายใต้พิธีสารก๊าซเรือนกระจก โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบเก็บบันทึกข้อมูลของการใช้พลังงานในทุกกิจกรรม การประมาณค่าการใช้พลังงาน และการใช้แบบสอบถามกับพนักงานในการประเมินการใช้พลังงานภายในองค์กรเพื่อประเมินการปลดปล่อยและบ่งชี้แหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานขององค์กรจากการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 ขอบเขต ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้น ประมาณ 351.69 ตัน คาร์บินไดออกไซด์ เทียบเท่า โดยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้น เกิดจากการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมาคือ การรั่วไหลของสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 21.54 การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและที่พักของพนักงาน โดยยานพาหนะที่องค์กรเช่าเหมามาและรับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 18.26 การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและภูมิลำเนาของพนักงานต่างประเทศการเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและที่พักของพนักงาน โดยยานพาหนะส่วนตัว การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจขององค์กร การดำเนินทางไปกลับระหว่างองค์กรและที่พักของพนักงาน โดยยานพาหนะขององค์กร การเดินทางเพื่อธุรกิจขององค์กร โดยเครื่องบิน การใช้กระดาษ และ การใช้สารดับเพลิง คิดเป็นร้อยละ 13.07, 8.30, 6.65, 6.49, 3.03, 0.13, 0.03 ตามลำดับ

URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/5
Citation Key5
ไฟล์แนบ: