การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ, เทอดศักดิ์, จันทร์อรุณ, นฤมล, เถื่อนกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหากล้วยตาก, การวิจัยและพัฒนา, ความปลอดภัยด้านอาหาร, จังหวัดพิษณุโลก, ท้องถิ่นในประเทศไทย, ระบบการบริหารจัดการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/752
ไฟล์แนบ: