การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC

ชื่อการศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเลิศพันธุ์, มั่นคง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการศึกษา, การเขียน, การเรียนรู้, นักเรียน, ภาษาไทย, สาระการเรียนรู้ภาษาไทย, เทคนิค CIRC
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/969
Citation Key969
ไฟล์แนบ: