ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsหนึ่งฤทัย, สืนวน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsการจัดการขยะมูลฝอย, ความเข้มแข็งของประชาชน, จังหวัดสุโขทัย, องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย, อบต.ดงเดือย, อำเภอกงไกรลาส
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1061
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1061