ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsน้อยหน่า, บางศรีองค์
Degreeบริหารธุรกิจศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsการเบิกจ่ายงบประมาณ, พิษณุโลก, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1070
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1070