Biblio

Export 5 results:
Filters: Keyword is การประกันคุณภาพการศึกษา  [Clear All Filters]
Report
ศุภลักษณ์, วิริยะสุมน. (2543). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon Fultext.1.pdf (40.02 MB)PDF icon Fultext.2.pdf (23.81 MB)
Thesis
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
PDF icon abs.PDF (141.81 KB)PDF icon app.PDF (694.53 KB)PDF icon bib.PDF (154.28 KB)PDF icon ch1.PDF (362.34 KB)PDF icon ch2.PDF (788.59 KB)PDF icon ch3.PDF (146.92 KB)PDF icon ch4.PDF (1.01 MB)PDF icon ch5.PDF (501.56 KB)PDF icon con1.PDF (193.16 KB)PDF icon tpg.PDF (78.58 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)