Biblio

Export 4 results:
Filters: Keyword is การบริหารงาน  [Clear All Filters]
2550
ยุพา, กลิ่นหอม. (2550). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70.72 KB)PDF icon bib.PDF (143.52 KB)PDF icon ch6.PDF (344.97 KB)PDF icon ch5.PDF (474.74 KB)PDF icon ch4.PDF (2.11 MB)PDF icon ch3.PDF (160.51 KB)PDF icon ch2.PDF (1.3 MB)PDF icon ch1.PDF (220.35 KB)PDF icon con1.PDF (106.14 KB)PDF icon abs.PDF (125.94 KB)PDF icon app.PDF (323.07 KB)
2549
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
2547
มาดิษฐ์, ทองแดง. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.39 MB)PDF icon bib.pdf (182.17 KB)PDF icon ch5.pdf (404.99 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (258.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.13 MB)PDF icon ch1.pdf (255.18 KB)PDF icon con1.pdf (225.57 KB)PDF icon abs.pdf (115.3 KB)PDF icon app.pdf (304.09 KB)