Biblio

Export 14 results:
Filters: Keyword is คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [Clear All Filters]
2562
 (5.43 MB)
 (12.83 MB)
 (659.92 KB)
มาลินี, เห็มลา. (2562). วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของอาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (612.93 KB)
2560
 (3.04 MB)
 (2.02 MB)
 (7.59 MB)
 (1.39 MB)
 (8.84 MB)
2559
 (1.28 MB)
 (1.22 MB)
 (1.97 MB)
 (1.65 MB)