Biblio

Export 9 results:
Filters: Author is ไพศาล, ริ้วธงชัย  [Clear All Filters]
2547
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.11 MB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). ชุมชนน่าอยู่สู่สุขภาวะ กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.37 MB)
2532
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2532). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. presented at the 2532, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (26.94 MB)