การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว

Primary tabs

Titleการพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsสุชาติ, เอี่ยมยัง
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Date Published2549-01-23
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาเยาวชน, การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย, จังหวัดตาก, ดนตรีไทย, ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, เยาวชน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมดนตรีไทยสำหรับเยาวชนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75 /75 และเพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมดนตรีไทยพัฒนาเยาวชนเกี่ยวกับความรู้ด้านดนตรีไทยก่อนและหลังการพัฒนาความสามารถด้านดนตรีไทยและสนทรียภาพด้านดนตรีไทยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เยาวชนที่มีความสมัครใจเข้ารับการพัฒนาอายุระหว่าง 10 - 16 ปี ไม่จำกัดเพศการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการพรรณา ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมดนตรีไทยมีประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 78.45 / 80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 75 /75 ผลการใช้ชุดกิจกรรมดนตรีไทยพัฒนาเยาวชน ทำให้เยาวชนมีความรู้ด้านดนตรีไทยหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 80.83 ความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชนโดยรวมอยู่ในระดับดี และสุนทรียภาพด้านดนตรีไทยของเยาวชนโดยรวมมีมากขึ้น

Citation Key317
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก95.18 KB
บทคัดย่อ136.85 KB
สารบัญ117.14 KB
บทที่1261.25 KB
บทที่22.11 MB
บทที่3289.89 KB
บทที่4260.21 KB
บทที่5466.99 KB
ภาคผนวก1002.37 KB
บรรณานุกรม286.63 KB