การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์

Primary tabs

Titleการศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsเครือฟ้า, ณ.ถลาง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2547-01-30
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกรมอาชีวศึกษา, ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์, ภาพลักษณ์, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, อาจารย์คหกรรมศาสตร์, เขตการศึกษาภาคเหนือ
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ และเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์โดยจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ จำนวน 320 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือค่าสถิติ F-test t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์ คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และการครองตนอยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และการครองตนอยู่ในระดับมาก 3. อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ และการครองตนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับปานกลาง 4. ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และการครองตนไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และการครองตนไม่แตกต่างกัน 6. ผู้บริหารวิทยาลัยและอาจารย์อาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และการครองตนไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: