การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsฉลวย, สายทองคำ
Academic Departmentวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการรักษาวินัยของนักเรียน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียน, การศึกษาวินัย, จังหวัดสุโขทัย, ชั้นมัธยมศึกษา