การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวณิชยา, ประไพภักดิ์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการดำเนินงาน, การศึกษา, จังหวัดพิจิตร, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง, อบต.ดงกลาง, อำเภอเมือง
Citation Key475