ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsณัฐธิรา, ปาลิวนิช
Titleสาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการตลาด, การตัดสินใจ, จังหวัดพิษณุโลก, ผลต่อกระบวนการตัดสินใจ, วัยรุ่นหญิง, ส่วนประสบทางการตลาด, อำเภอเมือง, เครื่องสำอาง, เครื่องสำอางอันตราย