แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ
Publication TypeThesis
Year of Publication2009
Authorsปิยะกุล, จันทบุรี
Titleคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Degreeสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการทำบัญชีครัวเรือน, การพัฒนาการทำบัญชี, บ้านหนองปรือ, แนวทางการพัฒนา
Citation Key974
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก58.15 KB
บทคัดย่อ67.68 KB
สารบัญ128.6 KB
บทที่1190.33 KB
บทที่21.42 MB
บทที่3175.46 KB
บทที่4582.91 KB
บทที่5210.57 KB
บรรณานุกรม132.21 KB
ภาคผนวก722.95 KB