โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร

Primary tabs

Titleโมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาณุวัฒน์, สมนึก
Academic Departmentครุศาสตร์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ