You are here

การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจิระ, โตมะนิตย์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาของครู, ความต้องการด้านการนิเทศ, ความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู, จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรีขยนประถมศึกษา