บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาด้านการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาด้านการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsคุ้มแสง, เอื้อมเดือน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า, การพัฒนา, จังหวัดกำแพงเพชร, บทบาทของภาครัฐ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อำเภอบึงสามัคคี
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1062
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1062