ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย

Primary tabs

Titleผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsมณฑา, สังข์ทอง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, การจัดประสบการณ์, สามารถทางพหุปัญญา, เด็กปฐมวัย
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1071