Biblio

Export 6 results:
Filters: Keyword is อำเภอวังทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อำเภอวังทอง
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.92 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (323.61 KB)PDF icon บทที่2 (771.62 KB)PDF icon บทที่3 (379.4 KB)PDF icon บทที่4 (369.7 KB)PDF icon บทที่5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (0 bytes)PDF icon bib.PDF (166.1 KB)PDF icon ch5.PDF (0 bytes)PDF icon ch4.PDF (1.05 MB)PDF icon ch3.PDF (45.46 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch1.PDF (226.61 KB)PDF icon con1.PDF (0 bytes)PDF icon abs.PDF (26.69 KB)PDF icon app.PDF (0 bytes)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.81 MB)PDF icon con1.pdf (47.92 KB)PDF icon ch5.pdf (651.64 KB)PDF icon ch4.pdf (77.26 KB)PDF icon ch3.pdf (63.65 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (249.9 KB)PDF icon bib.pdf (43.81 KB)PDF icon abs.pdf (13.88 KB)PDF icon app.pdf (2.84 MB)
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (314.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (563.03 KB)PDF icon สารบัญ (122.13 KB)PDF icon บทที่1 (137.26 KB)PDF icon บทที่2 (439.12 KB)PDF icon บทที่3 (326.79 KB)PDF icon บทที่4 (243.54 KB)PDF icon บทที่5 (94.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (165.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.1 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2558). การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1052
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (0 bytes)
วรภา, บางพลี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1064
PDF icon หน้าปก (31.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.16 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (28.36 KB)PDF icon สารบัญ (126.28 KB)PDF icon บทที่ 1 (173.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (886.46 KB)PDF icon บทที่ 3 (204.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (114.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (169.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (137.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)