Biblio

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Keyword is A  [Clear All Filters]
2560
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทที่1-5 (18.23 MB) ภาคผนวก (18.62 MB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (424.5 KB) บทคัดย่อ (316.38 KB) สารบัญ (1.15 MB) กิติกรรมประกาศ (161.44 KB) บทที่ 1 (1.04 MB) บทที่ 2 (8.76 MB) บทที่ 3 (4.75 MB) บทที่ 4 (3.21 MB) บทที่ 5 (1.32 MB) บรรณานุกรม (919.11 KB) ภาคผนวก (13.28 MB) ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
2015
Phattarachai, K. . (2015). A Study of Diserable Characterstice Of Administrators the Phisanulok Province Non-formal and Informal Education Centre. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (26.34 KB) บทคัดย่อ (93.7 KB) สารบัญ (114.71 KB) บทที่1 (177.53 KB) บทที่2 (1.65 MB) บทที่3 (125.6 KB) บทที่ 4 (227.38 KB) บทที่ 5 (243.11 KB) บรรณานุกรม (118.38 KB) ภาคผนวก (798.49 KB)