การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsหนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกองกำกับการ 3, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, การพัฒนาความสามารถ, การใช้ภาษาอังกฤษ, ความต้องการพัฒนาความสามารถ, จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, ตำรวจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษ
Abstract

การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ ด้านทักษะ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำรวจท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว แผนก 11 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 27 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าเอฟและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ตำรวจท่องเที่ยว มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านเนื้อหาสาระและด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ตำรวจท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะภาษา อังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการตอบรับทางโทรศัพท์ส่วนด้านทักษะไม่แตกต่างกัน 3. ตำรวจท่องเที่ยว ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำรวจท่องเที่ยวต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน พบว่า ด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการเขียนและด้านเนื้อหาสาระไม่แตกต่างกัน 4. ตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติหน้าทาตำรวจท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะอังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน พบว่า ด้านทักษะการพูดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และด้านเนื้อหาสาระไม่แตกต่างกัน 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาแล้วต้องมีการเพิ่มในเนื้อหาสำคัญหลายประการทั้ง 4 ทักษะ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf47.68 KB
bib.pdf135.53 KB
ch5.pdf710.3 KB
ch4.pdf3.59 MB
ch3.pdf323.06 KB
ch2.pdf1.47 MB
ch1.pdf519.98 KB
con1.pdf256.75 KB
abs.pdf148.73 KB
app.pdf150 KB