การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsหนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกองกำกับการ 3, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, การพัฒนาความสามารถ, การใช้ภาษาอังกฤษ, ความต้องการพัฒนาความสามารถ, จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, ตำรวจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษ
Abstract

การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ ด้านทักษะ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำรวจท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว แผนก 11 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 27 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าเอฟและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ตำรวจท่องเที่ยว มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านเนื้อหาสาระและด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ตำรวจท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะภาษา อังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการตอบรับทางโทรศัพท์ส่วนด้านทักษะไม่แตกต่างกัน 3. ตำรวจท่องเที่ยว ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำรวจท่องเที่ยวต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน พบว่า ด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการเขียนและด้านเนื้อหาสาระไม่แตกต่างกัน 4. ตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติหน้าทาตำรวจท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะอังกฤษในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน พบว่า ด้านทักษะการพูดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และด้านเนื้อหาสาระไม่แตกต่างกัน 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาแล้วต้องมีการเพิ่มในเนื้อหาสำคัญหลายประการทั้ง 4 ทักษะ

Citation Key167
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf47.68 KB
PDF icon bib.pdf135.53 KB
PDF icon ch5.pdf710.3 KB
PDF icon ch4.pdf3.59 MB
PDF icon ch3.pdf323.06 KB
PDF icon ch2.pdf1.47 MB
PDF icon ch1.pdf519.98 KB
PDF icon con1.pdf256.75 KB
PDF icon abs.pdf148.73 KB
PDF icon app.pdf150 KB