คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsจำปาแดง, ประเสริฐ
Date Published 2549-10-28
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต1 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และประเภทของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้การทดสอบค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณธรรมและบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถในการประเมิน และด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับมากทั้งในภาพรวมเป็นรายข้อ โดยคุณลักษณะด้านคุณธรรมและบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสถานศึกษา ด้านความรู้ความสามารถในการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ความสามารถในการประเมินและสรุปผลในภาพรวม และด้านความสามารถในการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกได้แก่ คือความสามารถในการใช้คำวิพากวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ลักษณะที่เป็นมิตร เมื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และประเภทของโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน

Citation Key332
ไฟล์แนบ: