การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsศุภกานต์, ผามั่ง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการพัฒนา, การสื่อสารภาษาเกาหลี, การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น, ชั้นมัธยมศึกษา, ธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ภาษาเกาหลี, แนวการสอนภาษา
Citation Key489