การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsรุ่งทิพย์, ศรสิงห์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsการคิดแก้ปัญหา, การพัฒนาความสามารถ, เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1068
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1068