Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is วิชาดา, เกิดเพชร  [Clear All Filters]
2560
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.42 KB) (586.56 KB) (152.27 KB) (311.58 KB) (608.27 KB) (7.02 MB) (450 KB) (1.91 MB) (634.13 KB) (443.18 KB) (4.35 MB) (151.64 KB)