Biblio

Export 5 results:
Filters: Keyword is ภูมิปัญญาท้องถิ่น  [Clear All Filters]
2547
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2547). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.87 MB)
2546
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
หน้าปก (62.14 KB) บทคัดย่อ (162.54 KB) สารบัญ (121.25 KB) บทที่ 1 (311.16 KB) บทที่ 2 (926.77 KB) บทที่ 3 (154.35 KB) บทที่ 4 (1.2 MB) บทที่ 5 (312.79 KB) บรรณานุกรม (118.84 KB) ภาคผนวก (1.75 MB)
จารีต, ศิริทิพา. (2546). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.