Biblio

Export 8 results:
Filters: Keyword is คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  [Clear All Filters]
2560
กฤษณะ, กลิ่นดี. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.62 MB)
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
2559
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.1 MB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)