Biblio

Export 11 results:
Filters: First Letter Of Keyword is F  [Clear All Filters]
2561
ณัฐธิดา, สีแตง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2561). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
2560
ณัฐธิดา, สีแตง. (2560). การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.56 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
2559
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)