Biblio

Export 24 results:
Filters: Author is ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การจัดการอุตสาหกรรม
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (71.15 MB)
การท่องเที่ยว
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (46.21 MB)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
การพัฒนาขีดความสามารถ
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
คุณลักษณะบัณฑิต
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (46.21 MB)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (46.21 MB)
จังหวัดพิษณุโลก
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
ชุมชนบ้านร่องกล้า
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
ธุรกิจโรงแรม
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
ปัญหาการปรับตัว
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
ผู้ประกอบการขนาดย่อม
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2537). ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2537, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (71.15 MB)
พนักงาน
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
พนักงานในธุรกิจโรงแรม
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1022.95 KB)
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
อำเภอนครไทย
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2546). ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ. presented at the 2546, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (46.21 MB)
อุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)