การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวิชาดา, เกิดเพชร
Academic Departmentครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว, การพัฒนารูปแบบ, การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลอรัญญิก, บรรจุภัณฑ์, บ้านเรือนไทยจิ๋ว, อำเภอเมือง