สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsศุภนิตย์, มิ่งไม้
Titleครุศาสตร์
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typethesis
Keywordsการนิเทศ, สภาพปัญหา, โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
ไฟล์แนบ: