สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อสภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsศุภนิตย์, มิ่งไม้
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการนิเทศ, สภาพปัญหา, โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/987
Citation Key987