Biblio

Export 11 results:
Filters: Keyword is สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  [Clear All Filters]
2547
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
2545
คนัมพร, ภักดีอาษา. (2545). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
94.การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน.PDF (1.21 MB)
ปรีชา, สุกใส. (2545). การวิจัยประเมินผลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
39.Student-evaluation.PDF (517.97 KB)
ปรัชญา, สังข์สมบูรณ์. (2545). อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
23.bonus_.pdf (835.25 KB)
2543
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2543). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
72.ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน.PDF (1.26 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & พนมพร, บรรหารและคณะ. (2543). ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
52.Workload.PDF (714.13 KB)
2542
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2542). ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
70.ปัญหาการปรับตัวของนักศึกาษาโควตา.PDF (1.13 MB)
2541
นิพันธ์, ประทุมศิริ, & ชัยวัฒน์, สุขดีและคณะ. (2541). ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2541. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
100.ประสิทธิภาพการใช้อาคาร.PDF (1.11 MB)