Biblio

Export 9 results:
Filters: Keyword is ความพึงพอใจ  [Clear All Filters]
2559
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (38.34 KB) บทคัดย่อ (251.71 KB) กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB) สารบัญ (108.97 KB) สารบัญตาราง (169.83 KB) สารบัญภาพ (132.92 KB) บทที่1 (157.11 KB) บทที่2 (672.23 KB) บทที่3 (276.1 KB) บทที่4 (356.49 KB) บทที่5 (244.92 KB) บรรณานุกรม (212.27 KB) ภาคผนวก (433.49 KB) ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
นิรุตติ์, ทาอ่อนและคณะ. (2559). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (829.24 KB)
2553
ดวงชนก, บุณยะปาน. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (255.44 KB) บทคัดย่อ (461.31 KB) สารบัญ (639.45 KB) บทที่ 1 (1016.5 KB) บทที่ 2 (1.21 MB) บทที่ 3 (677.21 KB) บทที่ 4 (947.29 KB) บทที่ 5 (1.32 MB) บรรณานุกรม (451.19 KB) ภาคผนวก (844.88 KB)
2550
รุ่งทิวา, อันตรเสน. (2550). การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.74 KB) bib.PDF (94.43 KB) ch5.PDF (323.32 KB) ch4.PDF (319.29 KB) ch3.PDF (156.73 KB) ch2.PDF (768.77 KB) ch1.PDF (189.07 KB) con1.PDF (110.28 KB) abs.PDF (102.14 KB) app.PDF (359.5 KB)
นิคม, จันทร์อิ่ม. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.26 KB) con1.PDF (116.94 KB) ch5.PDF (416.93 KB) ch4.PDF (413.15 KB) ch3.PDF (180.55 KB) ch2.PDF (1.35 MB) ch1.PDF (306.87 KB) bib.PDF (165.52 KB) app.PDF (944.92 KB) abs.PDF (122.33 KB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.36 KB) bib (1).PDF (209.62 KB) ch5.PDF (209.15 KB) ch4.PDF (144.88 KB) ch3.PDF (487.11 KB) ch2.PDF (1.47 MB) ch1.PDF (227 KB) con1.PDF (108.11 KB) abs.PDF (112.76 KB) app.PDF (3.58 MB)
2547
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.89 KB) bib.pdf (173.49 KB) ch5.pdf (342.3 KB) ch4.pdf (614.95 KB) ch3.pdf (183.63 KB) ch2.pdf (2.3 MB) ch1.pdf (421.32 KB) con1.pdf (237.44 KB) abs.pdf (123.14 KB) app.pdf (395.24 KB)