Biblio

Export 13 results:
Filters: Keyword is แนวทางการพัฒนา  [Clear All Filters]
2561
เชษฐลักษณ์, กลิ่นมาลี. (2561). แนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.79 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2561). แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (219.04 KB) บทคัดย่อ (263.44 KB) กิติกรรมประกาศ (662.82 KB) สารบัญ (862.85 KB) บทที่ 1 (566.42 KB) บทที่ 2 (2.8 MB) บทที่ 3 (822.04 KB) บทที่ 4 (2.14 MB) บทที่ 5 (4.32 MB) บรรณานุกรม (769.31 KB)
2560
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (42.07 KB) คำอนุมัติ (1.36 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB) สารบัญ (110.69 KB) บทที่1 (154.44 KB) บทที่2 (653.49 KB) บทที่3 (220.94 KB) บทที่4 (236.49 KB) บทที่5 (185.08 KB) บรรณนุกรม (153.93 KB) ภาคผนวก (2 MB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
คม, กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (สมภพ มุสิกร, อัจฉราพร แย้มเหม็น). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.84 MB)
2551
มณีรัตน์, แก้วแสนสาย. (2551). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (34.39 KB) con1.PDF (98.43 KB) ch5.PDF (234.08 KB) ch4.PDF (919.96 KB) ch3.PDF (146.25 KB) ch2.PDF (915.31 KB) ch1.PDF (264.75 KB) bib.PDF (51.25 KB) app.PDF (268.32 KB) abs.PDF (80.78 KB)
2550
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.38 KB) bib.PDF (166.1 KB) ch5.PDF (260.73 KB) ch4.PDF (1.05 MB) ch3.PDF (216.46 KB) ch2.PDF (1.32 MB) ch1.PDF (226.61 KB) con1.PDF (89.36 KB) abs.PDF (112.41 KB) app.PDF (306.93 KB)
2009
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.15 KB) บทคัดย่อ (67.68 KB) สารบัญ (128.6 KB) บทที่1 (190.33 KB) บทที่2 (1.42 MB) บทที่3 (175.46 KB) บทที่4 (582.91 KB) บทที่5 (210.57 KB) บรรณานุกรม (132.21 KB) ภาคผนวก (722.95 KB)