Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is ความต้องการ  [Clear All Filters]
2559
ภัทรวรรณ, เหล่าเขตกิจ. (2559). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูภร ภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
PDF icon หน้าปก (24.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.51 KB)PDF icon สารบัญ (167.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (130.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (366.5 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (540.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (77.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (293.53 KB)
2556
อุทุมพร, ศตะกูรมะ. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.52 KB)PDF icon สารบัญ (38.28 KB)PDF icon บทที่1 (62.73 KB)PDF icon บทที่2 (311.49 KB)PDF icon บทที่3 (42.93 KB)PDF icon บทที่4 (149.16 KB)PDF icon บทที่5 (54.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (241.42 KB)
2543
สงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, & บุษบา, หินเธาว์. (2543). ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 101.ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา.PDF (3.05 MB)