Biblio

Export 4 results:
Filters: Keyword is สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  [Clear All Filters]
2547
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)