Biblio

Export 12 results:
Filters: Keyword is คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  [Clear All Filters]
2561
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2561). การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2561. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (543.82 KB)
นิรุตติ์, ทาอ่อน. (2561). การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.68 MB)
นิรันดา, เฉลิมสถาน. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.53 MB)
ปรารถนา, อินบุญรอด. (2561). การพัฒนาวิดีโอขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
ศรัณญา, สอนมณี. (2561). การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.37 MB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2561). การพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.94 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2561). ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.7 MB)
2559
นิรุตติ์, ทาอ่อนและคณะ. (2559). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (829.24 KB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2559). รายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2554-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.41 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1005.14 KB)