Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (328.33 KB) บทคัดย่อ (592.48 KB) สารบัญ (126.17 KB) บทที่1 (249.36 KB) บทที่2 (564.69 KB) บทที่3 (471.14 KB) บทที่4 (632.61 KB) บทที่5 (336.63 KB) บรรณานุกรม (126.38 KB) ภาคผนวก (927.82 KB)
จิรภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (101.89 KB) app.pdf (447.63 KB) ch5.pdf (488.41 KB) ch4.pdf (586.56 KB) ch3.pdf (261.06 KB) ch2.pdf (2.42 MB) ch1.pdf (355.09 KB) con1.pdf (185.71 KB) abs.pdf (210.88 KB) bib.pdf (368.74 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
abs.PDF (141.81 KB) app.PDF (694.53 KB) bib.PDF (154.28 KB) ch1.PDF (362.34 KB) ch2.PDF (788.59 KB) ch3.PDF (146.92 KB) ch4.PDF (1.01 MB) ch5.PDF (501.56 KB) con1.PDF (193.16 KB) tpg.PDF (78.58 KB)