Biblio

Export 5 results:
Filters: Keyword is ชั้นมัธยมศึกษา  [Clear All Filters]
2560
ศุภกานต์, ผามั่ง. (2560). การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.05 KB) สารบัญ (1.18 MB) กิติกรรมประกาศ (167.5 KB) บทคัดย่อ (314.22 KB) บทที่ 1 (1.12 MB) บทที่ 2 (7.98 MB) บทที่ 3 (2.69 MB) บทที่ 4 (3.59 MB) บทที่ 5 (821.32 KB) บรรณานุกรม (1.19 MB) ภาคผนวก (9.05 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.65 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.34 KB)
อรพรรณ, สุวรรณโณ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (155.57 KB) คำอนุมัติ (168.26 KB) บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB) กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB) สารบัญ (97.36 KB) สารบัญตาราง (62.64 KB) สารบัญภาพ (52.21 KB) บทที่1 (226.74 KB) บทที่2 (488.99 KB) บทที่3 (521.43 KB) บทที่4 (361.07 KB) บทที่5 (219.48 KB) บรรณานุกรม (202.87 KB) ภาคผนวก (964.69 KB) ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (233.58 KB) บทคัดย่อ (2.44 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB) สารบัญ (110.68 KB) บทที่1 (120.02 KB) บทที่2 (676.97 KB) บทที่3 (211.96 KB) บทที่4 (136.99 KB) บทที่5 (109.67 KB) บรรณนุกรม (215.16 KB) ภาคผนวก (2.03 MB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.07 KB) สารบัญ (726.28 KB) กิติกรรมประกาศ (159.65 KB) บทคัดย่อ (312.98 KB) บทที่ 1 (1.07 MB) บทที่ 2 (4.92 MB) บทที่ 3 (1.32 MB) บทที่ 4 (1.64 MB) บทที่ 5 (1.23 MB) บรรณานุกรม (902.24 KB) ภาคผนวก (2.75 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)