Biblio

Export 9 results:
Filters: Keyword is ประกันคุณภาพการศึกษา  [Clear All Filters]
2551
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (78.58 KB) บทคัดย่อ (141.81 KB) สารบัญ (193.16 KB) บทที่1 (362.34 KB) บทที่2 (788.59 KB) บทที่3 (146.92 KB) บทที่4 (1.01 MB) บทที่5 (501.56 KB) ภาคผนวก (694.53 KB) บรรณานุกรม (154.28 KB)
2549
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (6.28 MB) บทคัดย่อ (142.11 KB) สารบัญ (295.61 KB) บทที่1 (407.34 KB) บทที่2 (2.36 MB) บทที่3 (292.17 KB) บทที่4 (1.75 MB) บทที่5 (921.31 KB) ภาคผนวก (790.36 KB) บรรณานุกรม (201.77 KB)
2548
วัลภา, ศศิวิมล. (2548). การวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิริวรรณ ทัศนีย์ & เดือนเพ็ญ, สนแย้ม). presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.97 MB)
2546
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.48 KB) bib.pdf (237.39 KB) ch5.pdf (1.31 MB) ch4.pdf (1.83 MB) ch3.pdf (181.87 KB) ch2.pdf (2.04 MB) ch1.pdf (317.8 KB) con1.pdf (164.42 KB) abs.pdf (122.15 KB) app.pdf (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่ 1 (317.8 KB) บทที่ 2 (2.04 MB) บทที่ 3 (181.87 KB) บทที่ 4 (1.83 MB) บทที่ 5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.48 KB) บทคัดย่อ (122.15 KB) สารบัญ (164.42 KB) บทที่1 (317.8 KB) บทที่2 (2.04 MB) บทที่3 (181.87 KB) บทที่4 (1.83 MB) บทที่5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (237.39 KB) ภาคผนวก (2.85 MB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (57.02 KB) bib.pdf (78.28 KB) ch5.pdf (158.08 KB) ch4.pdf (513.82 KB) ch3.pdf (306.66 KB) ch2.pdf (1021.43 KB) ch1.pdf (225.85 KB) con1.pdf (166.27 KB) abs.pdf (182.97 KB) app.pdf (291.15 KB)
2543
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (67.45 KB) บทคัดย่อ (145.8 KB) สารบัญ (162.66 KB) บทที่ 1 (105.29 KB) บทที่ 2 (360.25 KB) บทที่ 3 (81.38 KB) บทที่ 4 (490.52 KB) บทที่ 5 (123.53 KB) บรรณานุกรม (65.79 KB) ภาคผนวก (176.68 KB)