Biblio

Found 9 results
Filters: Keyword is จังหวัดสุโขทัย  [Clear All Filters]
2560
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (433.07 KB) (726.28 KB) (159.65 KB) (312.98 KB) (1.07 MB) (4.92 MB) (1.32 MB) (1.64 MB) (1.23 MB) (902.24 KB) (2.75 MB) (154.16 KB)
2550
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.15 MB)
 (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.19 MB)
 (834.76 KB)
2549
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
 (68.42 KB) (130.68 KB) (202.02 KB) (607.83 KB) (173.11 KB) (3.08 MB) (299.12 KB) (218.69 KB) (126.78 KB) (121.41 KB)